Home / SİYASİ MAKALELER / TürkmenlerBağdat’aKarşıTepkiSiyasetindeHaklıdırlar

TürkmenlerBağdat’aKarşıTepkiSiyasetindeHaklıdırlar

TürkmenlerBağdat’aKarşıTepkiSiyasetindeHaklıdırlar

Son günlerdeTürkmensiyasetçilerarasındayenibirtartışmakonusuolan, TürkmenlerinBağdathükümetiyleizlediklerisiyasetdoğruolupolmadığınakarşıikicepheaçılmıştır. Birkısmı, özellikleBağdat’tagörevleriolanlarıngörüşleri; “yıllardırTürkmenler’insiyasetidışülkelerledeğilBağdathükümetiileolmalıydıdiyorlar”. Diğerkısmıise, “BağdathükümetininTürkmenlerekarşıizlediğisiyasethaksızlıkolduğuiçin, sürdürdükleridolaylımuhalefetihaklıbuluyorlar“.

Niçin, Neden Bu TartışmaÜstelik Bu Süreçte?

Türkmen siyasetçileri Irak’ta kurulmuş olan hiç bir hükümet Türkmenler’in hükümette doğru temsil edilmesine şimdi ısrar ettiği kadar ısrar etmemiştir. Buradan başlıca iki sebep görebiliriz, birincisi, “Irak Türkmen Cephesi” öncülüğündeki kurulan listeler en çok oy oranı elde etmesine rağmen, kurulan hükümetlerde ister Bakan ister Bağımsız Heyet başkanlıklarında temsil edilmemesine, millet arasında her hangi bir ayrışım ve bölüşüm olmaması için, birlik ve bütünlüğün korunması için bir bıçak gibi boğazına saplanmış ve sessiz kalmasından Bağdat’a yakınlıklarıyla bilinen bazı siyasetçiler bu görevleri kendilerine adeta bir miras etmişlerdir.

Bu kes ITC bunun farkında olmuş, şiddetle devletin en üst makamlarında bile temsil edilmesi hem milli olarak hem de aldığı oy oranına göre kendisine ait olan bir hak görmektedir. İkinci sebep ise birinci sebebe bağlıdır, gelecek günler başta Kerkük ve bütün Türkmeneli bölgesi çok kritik dönemden geçeceği bilgisinden kaynaklanarak özellikle bu dönem güçlü bir Milliyetçi Türkmen’in bu hükümette yer almasını savunuyor. Bencede buseferbuhakya da bubayarakyarışı ITC’ ye devredilmelidir.

BaştaCumhurbaşkanıBerhamSalih, BaşbakanAdilAbdülmehdivesiyasiliderler de buhakkın ITC öncülüğündekurulan “KerkükTürkmenCephesilistesine” verilmesinihaklıbuluyor. UmarımbuyaklaşımbazıTürkmensiyasetçilerinirahatsızetmemiştir.

MüteakipHükümetlerinTürkmenler’eKarşıGözardıPolitikaları:

Türkmenler her zaman vatanın birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü savunmuşlardır. Tarih boyunca Irak Türkmenleri’nin devlet aleyhine başkaldırmamış ve hiç bir eylemiolmamıştır, buna rağmen Irak’ta yaşanan bütün siyasi süreçlerde Türkmenlere en ağır darbeler vurulmuştur. Bu hususta Türkmenler’in ve Türkmeneli’nin kurulan hükümetlerden çektiği gözardı siyasetin bildiğimiz bir kısmını hatırlatmakta fayda görüyoruz. – 2003`ten beri, Cumhurbaşkanlığı, BaşbakanlıkveParlamentobaşkanlıklarındaTürkmenler’inkesinlikletemasiledilmemesi, – Çıkarılan bütün bütçe yasalarında farklı etnik gruplara pay sağlanırken, Türkmenlerin mahrum bırakılması,

– Devletin önemli mekanizma ve Bürokratların oluşumlarında Türkmenlerin uzak tutulması,

– Anayasada, devletin silahlı kurumları ve güvenlik konseylerinde bütün etnik grupların temsil gerekliliği zikredilmesine rağmen Türkmenlere yer verilmemesi,

– Dışişleri Bakanlığı tarafından atanılan Büyükelçi, Konsoloslar ve Diplomatların atanmalarında %1’bile Türkmenlerden olmaması,

– Irak’ın en büyük iki ilçesi Telafer ve Tuzhurmatu’nun il olma taleplerine kulak verilmemesi,

– 2005`ten berikesintisizbirşekildetümTürkmenbölgelerindebaşgösterenterörolaylarınakarşıSavunmaBakanlığınabağlıolmaşartıylaTürkmenler’denbirsilahlıgücünoluşturulmasıtalebineBağdat’tanolumlubircevapverilememesi,

– Terör olaylarında büyük payını alan Türkmen bölgeleri imar edilmeyerek ve mağdur kalan ailelere Devlet tarafından hiç bir destek verilmemesi,

– Türkmen bölgelerinin, Merkezi hükümetle IBKY arasında yönetim konusunda anlaşmaya varılmadığı bölgelere (Tartışmalı Bölgeler) diye adlandırılarak Peşmergenin eline bırakılması,

– AnayasadaTartışmalıBölgelerielealmışolan 140. MaddeAnayasalolarak 31 Aralık 2007 tarihindeuygulamasürecibitmesinerağmen, halenBağdat’la Erbil arasındakimüzakerelerekonuedilmesi,

– Türkmen bölgelerinde Demografik değişim amaçlı, Araplaştırma politikasını uygulayan Saddam rejimi tarafından el konulan yüz binlerce dekar arazi, asil sahibi olan Türkmenlere dönmemesi,

– 2003`ten sonrakürtleştirmepolitikasınıuygulayanBarzaniveTalabanibinlercekürtgetirtipgasplaTürkmenlerinarazilerinipartilerininyandaşlarınadağıtarakşehiriçindeyenikaçakşehiryapılanmasınakarşıkonulmamsı,

– Irak vatandaşı bile olmayan, Suriye, İran ve Türkiye kürtler’inden oluşan 900.000’den fazla nüfusun Kerkük’e yerleştirilmesine göz yumulması,

– Kerkük’ten KYB ve KDP tarafından petrol kaçakçılığınaengelolunmaması,

IraktopraklarındaterörörgütlerininfaaliyetiyasaklanmasıAnayasalbirmaddeolmasınarağmen, ülkeninfarklıyerlerinde PKK terörörgütübürolarıeşkarbirşekildefaaliyetgöstermesinekarşıbirhareketedilmemesi,

– ÖndegelenTürkmenaydınlar, akademisyen, ilimveişadamlarınıtehditveşantajlar’layurduterketmelerinezorlayarakbazılarını da suikastleyokedilmelerineBağdat’ınsessizkalması.

Sıraladığımbubaşlıklarbelkide Türkmenlerekarşıgözardıpolitikasınınbirkısmısayılır, bunlarıokuyankiminegöreBağdat’takarşıtepkiliolmamıziçinhaklı, kiminegörehaksıznedenlerolabilir, her konutartışmayaaçıktır, toplumlarısağlıklıkılanşeyaklıselimbirşekilde her konuyutartışmaktır. Özelliklesiyasettekırıcı, kirleticideğil, çözümarayışlıtartışmalaraçokfazlaihtiyaçduymaktayız.

     Her millet yaşadığıülkedekendinetanılanhakhukuklaövünmekister. Velakinhiçbir millet kendidevletitarafındangözardısiyasetiveçektiğieziyetiunutamaz. Buna rağmenTürkmenlerolarakhepmedenişekildebudevletehizmetimizisürdürdüksürdürmeyededevametmekteyiz.

Mehmet GÖKKAYA

                                   m_gokkaya87@yahoo.com

Check Also

TürkmenTürkün özüdür!Fevzi Türker

Lübnanın başkenti Beyrut Limanında 4 ağustosta meydana gelen korkunç patlamadan sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir